Shana Tova U’Metuka from Ramah Galim | Camp Ramah Northern California

Shana Tova U’Metuka from Ramah Galim