Happy Hannukah from Ramah Galim! | Camp Ramah Northern California

Happy Hannukah from Ramah Galim!